top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.Ellen’s Happy Dogs verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:

– de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

– de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;

– de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek vennootschappen en verenigingen.

2.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Ellen’s Happy Dogs. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.

3.Ellen’s Happy Dogs benadert elke klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Ellen’s Happy Dogs past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.

4.Ellen’s Happy Dogs behoudt zich het recht voor een herrieschopper of zwartpraters te weigeren, zonder opgave van reden en zonder recuperatie van kosten.

5.Ellen’s Happy Dogs is gehouden alle kennis, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst, opleiding of training.

6.Gepubliceerde teksten, cursusmaterialen en afbeeldingen mogen niet worden gekopieerd, verspreid of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ellen’s Happy Dogs. Inbreuk op dit verbod kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

7.Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met Ellen’s Happy Dogs. Dieren zijn helaas niet welkom tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen, …

8.Bestellingen en aangekochte goederen dienen vooraf (via Paypal of via overschrijving) of ter plaatse (cash of via PayConiq) volledig betaald te worden. Ophaling kan enkel op afspraak.

9.Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

10.Ellen’s Happy Dogs, noch Ellen zelf, is niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond de terreinen en gebouwen waar er getraind wordt of waar er les gegeven wordt. (gebouw, parking, enz.) Indien klanten wensen om honden in contact te brengen met elkaar, gebeurt dit op eigen risico.. Er wordt gevraagd om respectvol met elkaar en met elkaars honden om te gaan.

11.Ellen’s Happy Dogs is niet aansprakelijk voor opgelopen schade , in welke vorm dan ook. Ellen’s Happy Dogs is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. Eventueel gemaakte kosten van de dierenarts, indien de hond van de klant verzorging nodig had, worden door de klant volledig terugbetaald aan Ellen's Happy Dogs. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De klant is aansprakelijk voor alle verlies en /of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de klant zelf, dan wel van derden.

12.Ellen’s Happy Dogs respecteert de wet op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wet zal Ellen’s Happy Dogs het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.

13.Ellen’s Happy Dogs werkt op een positieve en holistische manier met dieren en werkt onder geen beding samen met broodfokkers.

14.Ellen’s Happy Dogs behoudt het recht om, bij verrichtingen, een administratieve kost aan te rekenen van 25 euro.

15.Ellen’s Happy Dogs is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een consult of behandeling. Ellen werkt resultaat- en oplossingsgericht maar heeft geen resultaatsverbintenis.


Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

1.Betaling trainingen en workshops:

Door in te schrijven voor een training of workshop verplicht de klant zich tot betaling van deze training of workshop binnen de gestelde betaaltermijn. Alle prijzen voor trainingen en workshops zijn in euro, inclusief BTW.

Indien de klant iets wenst te wijzigen aan zijn inschrijving, kan dit enkel op aanvraag en na akkoord van Ellen’s Happy Dogs. De oorspronkelijke betaling dient sowieso eerst te worden voldaan.

Bij vroegtijdige beëindiging van een training, lezing of workshop is Ellen’s Happy Dogs niet verplicht een terugbetaling te doen van reeds betaalde geldsommen.

2.Betaling diensten en consulten:

Bij de afname van een dienst bij Ellen’s Happy Dogs verplicht de klant zich tot betaling van deze dienst. De dienst of het consult dient ter plaatse cash en volledig betaald te worden of vooraf via overschrijving. Een factuur of ontvangstbewijs zal afgeleverd worden.

3.Wanbetaling:

Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt via aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan Ellen’s Happy Dogs. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 50 euro.

4.Annulatie door de klant – training/workshop :

Annulaties worden enkel aanvaard per email. Indien de annulatie plaatsvindt binnen 14 dagen vóór de aanvang van de training of workshop wordt er een annulatiekost van 50% van het inschrijvingsgeld aangerekend. Gebeurt de annulatie buiten deze termijn van 14 dagen dan is ze kosteloos.

5.Annulatie door de klant – diensten en consulten

Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 24 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. Annulaties worden enkel aanvaard per email of SMS.

Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend.

6.Bij een annulatie of wijziging door Ellen’s Happy Dogs:

Ellen’s Happy Dogs behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een, workshop te laten doorgaan op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Bij verplaatsing of wijziging van een workshop bestaat de mogelijkheid om hierop binnen een termijn van 7 dagen, te tellen vanaf de datum waarop de wijziging wordt gecommuniceerd, te reageren. Indien er niet gereageerd wordt binnen deze termijn van 7 dagen, geldt de afwezigheid van reactie als een automatisch akkoord met de wijziging. Indien akkoord gegaan wordt met de wijziging en dit tijdig wordt gemeld, kan er gekozen worden om de workshop op een ander aangeboden tijdstip te volgen. Indien er in dit geval toch nog later geannuleerd wordt, worden er annulatiekosten aangerekend. Bij individuele consulten, diensten en trainingen dienen beiden partijen onderling een nieuwe datum overeen te komen

Ellen’s Happy Dogs is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten bij derden, zoals een overnachting. Ook geldt er geen aansprakelijk voor enig inkomstenverlies op dat moment. Deze kan niet verrekend of teruggevorderd worden.

7.In geval van terugbetaling, zal dit bedrag binnen de 4 weken teruggestort worden.


Artikel 3. Huisregels

1.Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht. Homeopathische inentingen en titteringen zijn toegestaan, onder toezicht van een dierenarts. Het vaccinatieboekje dient als bewijs.

2.De klant dient voor de trainingen te beschikken over een familiale verzekering. Het polisnummer dient doorgegeven te worden bij de inschrijving.

3.Hulpmiddelen voor hondentraining en gedrag die de klant wil gebruiken bij Ellen’s Happy Dogs, dienen in overeenstemming te zijn met de visie van Ellen’s Happy Dogs.

4.De prijzen voor de diensten zijn incl. btw voor particulieren en excl. btw voor bedrijven.

5.Bij extreme weersomstandigheden (hoge temperaturen, onweer, enz.) kan het zijn dat de uitlaatservice wordt aangepast aan de weersomstandigheden (kortere wandeling). Het normale tarief blijft echter van toepassing.

6.Bij de hondenuitlaatdienst kan er gebruik gemaakt worden van een beurtenkaart. Deze blijft bij de klant. Bij verlies van de beurtenkaart dient een nieuwe aangekocht te worden.

7.Indien de klant een huissleutel of toegangscode ter beschikking stelt aan Ellen’s Happy Dogs, dan zal hiervoor een aparte sleutelovereenkomst opgemaakt worden.


Artikel 4. Aankoop goederen en diensten

1.Diensten en goederen kunnen aangekocht worden via de site, via mail, via telefoon of ter plaatse. Betaling dient onmiddellijk te gebeuren bij de aankoop.

2.Aangekochte goederen en diensten kunnen niet teruggenomen worden.

3.De levertijd is afhankelijk van de leverancier, de agenda van de dienstverlener, ….en zal binnen een redelijke tijd uitgevoerd worden. De klant zal steeds op de hoogte gebracht worden van de vermoedelijke levertermijn. Indien een aangekocht goed niet op voorraad is kan de klant kiezen om te wachten totdat het aangekochte goed weer leverbaar is, of de klant kan kiezen om af te zien van de aankoop. In dat laatste geval zal Ellen's Happy Dogs het totale aankoopbedrag volledig terugbetalen aan de klant.

4.Elke dienstverlening en afhaling van goederen gebeurt na afspraak.

5.De prijzen voor de diensten zijn incl. btw voor particulieren en excl. btw voor bedrijven. De prijzen van de goederen zijn incl. 21% btw.


Artikel 6: Verzending goederen

1.De goederen kunnen afgehaald worden bij Ellen’s Happy Dogs , Meybroekstraat 59 in Kermt, enkel na afspraak.

2.Verzending binnen België is eveneens mogelijk, maar de verzendingskost van 5,70 euro is ten laste van de klant. Voor verzendingen naar het buitenland wordt de verzendingskost bepaald en overeengekomen op moment van bestelling. Verzending gebeurt via Bpost.


Artikel 7: Herroepingsrecht

1.Volgens de Belgische wetgeving hebben particulieren een herroepingsrecht van 14 dagen. Binnen de 14 dagen kan de klant dus afzien van zijn aankoop. Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing op particulieren. Bedrijven hebben geen herroepingsrecht.

2.Artikels kunnen binnen de 14 dagen na levering teruggestuurd worden via Bpost naar Ellen’s Happy Dogs (Meybroekstraat 59 – 3510 Kermt). Een retourzending dient vooraf gemeld te worden via email op poelmansellen@hotmail.com. De verzendingskosten vallen ten laste van de klant.

Na ontvangst van de retourzending wordt het betaalde bedrag binnen de 4 weken teruggestort op het rekeningnummer dat door de klant gemeld wordt. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen.

3.Omruiling is eveneens mogelijk. De artikels dienen dan binnen de 14 dagen teruggestuurd te worden naar Ellen’s Happy Dogs (Meybroekstraat 59 – 3510 Kermt) via Bpost. Een retourzending dient vooraf gemeld te worden via e-mail op poelmansellen@hotmail.com. De verzendingskosten vallen ten laste van de klant.

Na ontvangst van de retourzending wordt het betaalde bedrag binnen de 4 weken teruggestort op het rekeningnummer dat door de klant gemeld wordt. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden kunnen worden omgeruild.


Artikel 8: Klachten

1.Ellen’s Happy Dogs staat voor een proactieve aanpak qua klachten en voor een persoonlijk contact.

2.Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van de gevolgde training of cursus bij Ellen’s Happy Dogs per e-mail te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.

3.Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld:

– de klant ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht binnen de 15 werkdagen na indiening;

– binnen de 4 weken wordt een reactie op de klacht overgemaakt;

– de klacht zal binnen een termijn van 16 weken na indiening worden afgehandeld.

Indien deze termijnen niet kunnen gerespecteerd worden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Als de klant na alle inspanningen nog steeds niet tevreden is, dan kan een beroep gedaan worden op een onafhankelijke derde (zie art.8.5). Hun uitspraak is bindend.

4.Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.

5.Er is een beroepsmogelijkheid bij de belangenvereniging/beroepsinstantie KAHOT.

6.Op alle geschillen met Ellen’s Happy Dogs is de Belgische wet van toepassing. De rechtbank van Hasselt en vredegerecht Hasselt, is de bevoegde rechtbank ter zake.

7.De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.

8.In geval van klachten over derden die werden doorverwezen of waarmee samengewerkt werd, dient Ellen’s Happy Dogs dadelijk op de hoogte gebracht te worden zodat het nodige gedaan kan worden.

9.Iedereen is vrij om Ellen’s Happy Dogs te promoten, te linken, het drukwerk te verdelen, aan te bevelen enz… Maar Ellen’s Happy Dogs is niet gebonden door derden en neemt uitdrukkelijk afstand van de manier van werken en denken van deze derden. 

bottom of page